1. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van het klantenkaartprogramma van de Almere Centrum Klantenkaart (hierna de ‘Services’ en de Almere Centrum Klantenkaart hierna de ‘klantenkaart’) die kunnen worden benaderd via verschillende media of apparaten en ter beschikking zijn gesteld door Ondernemers Vereniging Stadscentrum Almere (Wij’ of ‘Ons’), accepteert u en stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’).

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst. Indien u het niet eens bent met een van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken Wij u geen toegang te zoeken tot de Services of er gebruik van te maken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Services. Wij zijn niet verplicht om enige van de Services aan te bieden als Wij deze niet aanbieden in dit stadium, of om Services die Wij momenteel aanbieden te blijven aanbieden.

Houdt u er rekening mee dat Wij naast Services diensten kunnen aanbieden die niet zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, maar aan hun eigen voorwaarden

 1. REGISTRATIE EN ACCOUNT

Om toegang te krijgen tot de Services via mobiele applicaties of websites van ons of van derden (bijvoorbeeld via de website of applicaties van Almere Centrum) kunt u gevraagd worden om een account bij Ons aan te maken. Indien u een account aanmaakt bij Ons, dient u het betreffende registratieproces te voltooien.

Zodra uw account is aangemaakt, zal deze automatisch worden gekoppeld aan de klantenkaart die Wij mogelijk aan u hebben verstrekt voordat de account werd gecreëerd. Bij het aanvragen van uw klantenkaart kunt u tevens aangeven of u wenst te worden ingeschreven voor de nieuwsbrieven van Almere Centrum en Citymall Almere.
Indien u niet de houder van een door Ons verstrekte klantenkaart bent op het moment dat u uwaccount creëert, zal het creëren van uw account automatisch leiden tot het creëren van een klantenkaart en een inschrijving op de nieuwsbrieven. U erkent dat de  klantenkaart  persoonlijk is en gereserveerd zijn voor personen voor eigen en niet-professionele gebruik.  De klantenkaart en de Services kunnen niet worden overgedragen en de klantenkaart is geenszins een betaalkaart. U stemt ermee in dat Wij de Services te allen tijde en om welke reden dan ook mogen wijzigen of opschorten.

U stemt ermee in om Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via klantenkaart@almerecentrum.nl van elk onbevoegd gebruik van uw account om toegang te krijgen tot de Services.

 1. PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien u de Services gebruikt, zullen Wij u vragen om uw persoonsgegevens of persoonlijke informatie te verstrekken om de Services te bieden die vereisen dat u wordt geauthentiseerd, en om onze commerciële relatie te beheren en verbeteren, een en ander zoals omschreven in ons Privacybeleid. Sommige informatie is nodig voor het verstrekken en beheren van de Services, terwijl andere informatie Ons in staat stelt om u beter te leren kennen en op basis daarvan onze Services aan te passen aan uw behoeften.

U hebt recht op toegang tot, rectificatie van, en verweer tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u kenbaar maken door contact op te nemen met klantenkaart@almerecentrum.nl.

Persoonsgegevens die u naar ons verzonden heeft,  kunnen worden doorgegeven aan onze partners, gelieerde bedrijven, betrouwbare dienstverleners, wettelijke of regelgevende instanties, een ander zoals omschreven in ons Privacybeleid. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens die door Ons en de andere ontvangers zijn verwerkt, vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging.

Houd u er rekening mee dat voor bepaalde soorten verwerking uw voorafgaande toestemming vereist is (d.w.z.  het verzenden van marketingmaterialen waarvan Wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn en geolocatie).

Voor meer informatie over de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens door Ons, verwijzen Wij u naar ons Privacybeleid dat te vinden is op http://www.almerecentrum.nl/privacybeleid/

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1 Onze content

De Services, waaronder inbegrepen alle software die gebruikt wordt in verband met de Services, en al hun content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, redactionele content, database, pagina-ontwerp, besturingssoftware, foto’s, beelden, afbeeldingen, video’s, geluiden, kaarten, logo’s, handelsmerken, informatie en allerlei soorten elementen waaruit de Services bestaan) (gezamenlijk ‘de Content’) zijn beschermd door toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten, copyrights, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en worden door Ons in eigendom gehouden of gecontroleerd, of zijn aan of door Ons in licentie gegeven.

Behoudens voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving of voor zover anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de Services en de Content geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, weergegeven, gereproduceerd, hergebruikt, heruitgegeven, gepost, getoond in het openbaar of uitgevoerd, overgedragen, aangepast , vertaald, gebruikt om afgeleide werken te creëren,  verkocht, overgedragen, gesublicentieerd, onderworpen aan reverse engineering of reverse-samenstelling, of geheel of gedeeltelijk worden weergegeven of verspreid in/via enig medium

Niet-naleving van deze bepalingen vormt een inbreuk en kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke sancties. Wij of onze licentiegevers behouden ons/zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die niet voldoet aan deze bepalingen.

 1. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

6.1 Content en gedrag van de gebruiker

U bent en in alle omstandigheden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Services.
U stemt ermee in om niets van de Services voor onwettige of ongepaste doeleinden te gebruiken.

6.2 Uw aansprakelijkheid.

U begrijpt en aanvaardt dat het toegang krijgen tot, downloaden of anderszins verkrijgen van informatie en materialen of gegevens met behulp van de Services geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico is en dat – voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht – uzelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van  het downloaden van deze informatie, materialen of gegevens.

U moet zorgen voor alle apparatuur (met inbegrip van de computer, het mobiele apparaat, etc.) voor toegang tot en gebruik van de Services, in overeenstemming met  toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

 1. ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN

De door Ons geleverde Services zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de content van de Services actueel, juist, volledig en up-to-date is, worden de Services door Ons geleverd op basis van ‘zoals deze beschikbaar zijn’, zonder enige garanties. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Services voor uw eigen risico is.

Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving zijn Wij niet aansprakelijk voor (i) schade, verlies of eventuele gevolgen die voortvloeien uit enig gebruik van de Services of de content ervan, of voor Uw content die u op de Services kunt zetten, en (ii) voor enige gevolgschade of verlies, alsmede eventuele immateriële schade, schade door verlies van winst, omzet, het gebruik of gegevens voortvloeiend uit het gebruik of de werking van de Services.

U erkent uitdrukkelijk dat (i) de Services niet vrij zijn van fouten (ii) voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn Wij niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, enig verzuim om op te slaan, enige foutieve of niet-tijdige levering van gegevens of materialen via de Services, en (iii) Wij voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van garanties van handelskwaliteit/bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte van de content en de Services, afwijzen.

 1. SPECIFIEKE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ONZE (FYSIEKE) klantenKAART

Onze klantenkaart is gratis en biedt u de mogelijkheid om te profiteren van aanbiedingen, promoties en informatie met betrekking tot onze Services zoals nader omschreven op onze website.
Om te kunnen profiteren van onze Services en de klantenkaart dient u een specifieke account bij Ons aan te maken zoals hieronder beschreven.
Onze Services en de fysieke klantenkaart worden op verzoek aan u ter beschikking gesteld door middel van één van de volgende opties:

 • in het winkelcentrum: (i) ga direct naar VVV Almere in ons winkelcentrum; (ii) vul de gevraagde informatie in op het betreffende formulier; en (iii) de gastvrouw/gastheer zal onmiddellijk uw persoonlijke klantenkaart aan u geven; of
 • via onze website: (i) ga naar onze website en vul het inschrijvingsformulier voor de Services in dat beschikbaar is op onze website (ii) er wordt een identifier aan u toegewezen die via e-mail wordt verzonden; (iii) print de e-mail en ga met deze e-mail naar VVV Almere; en (iv) de gastvrouw zal u onmiddellijk uw persoonlijke loyaliteitskaart geven.
 • Bij het aanvragen van uw Almere Centrum Klantenkaart kunt u zich tevens inschrijven voor de nieuwsbrieven van Almere Centrum en Citymall Almere.

U gaat ermee akkoord om in alle gevallen juiste en volledige informatie aan Ons te verstrekken en deze informatie te actualiseren zo vaak dat nodig is.

U erkent dat de Services en de klantenkaart persoonlijk zijn en gereserveerd zijn voor personen voor eigen en niet-professioneel gebruik. Ze kunnen niet worden overgedragen en de klantenkaart is in geen enkel opzicht een betaalkaart. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en accountcodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen op klantenkaart@almerecentrum.nl van elk onbevoegd gebruik van uw account om toegang te krijgen tot de Services.

U stemt ermee in dat Wij de Services en de klantenkaart te allen tijde en om welke reden dan ook vrijelijk kunnen wijzigen of opschorten.

 1. OVERDRACHT

Wij hebben het recht om al onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen, te cederen of te delegeren.

 1. SCHEIDBAARHEID

Als enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, dan zullen deze Gebruiksvoorwaarden scheidbaar worden geacht en zal het resterende deel ervan volledig van kracht blijven.

 1. UPDATES VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien of actualiseren. Wij zullen u op de hoogte houden via de Services en u om uw toestemming vragen indien van toepassing.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waarin Wij zijn geregistreerd en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Lelystad